Vind de perfecte broek, jack
of handschoenen
die passen
bij je behoeften.

Algemene Voorwaarden

De gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna ook “deze algemene voorwaarden” genoemd) is OutletBelgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 2491 Olmen, Schoolstraat 1, haar rechtsopvolger onder algemene titel en alles verbonden aan OutletBelgium BVBA of aan deze rechtsopvolgers of gelieerde ondernemingen en vennootschappen. In deze algemene voorwaarden wordt onder “de wederpartij” verstaan ​​iedere (rechts)persoon ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in België of in een buitenlands handelsregister en die een zakelijk account heeft aangemaakt bij OutletBelgium BVBA en/of bij aan wie OutletBelgium BVBA een overeenkomst aangaat of Aan wie OutletBelgium BVBA een aanbod doet om een ​​dienst te verlenen of goederen te leveren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op onze aanbiedingen en verbintenissen tussen ons en de wederpartij uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1.1. Alle door ons verstrekte aanbiedingen, aanbiedingen, prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.

1.2. Elk aanbod is gebaseerd op informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

1.3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OutletBelgium BVBA niet.

1.4. Alle door OutletBelgium BVBA verstrekte informatie over maten, tekeningen, afbeeldingen, gewichten, samenstellingen en/of andere informatie over de producten is met zorg samengesteld, maar OutletBelgium BVBA kan niet garanderen dat er zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Afwijkingen in maat en/of gewicht zijn mogelijk en worden door de wederpartij geaccepteerd. Indien de wederpartij bewijst dat de geleverde producten dermate afwijken van de opgaven van OutletBelgium BVBA of van de monsters dat deze niet meer verplicht zijn tot afname, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, doch slechts voor dat gedeelte waarvoor deze ontbinding geldt. redelijk, en niet nadat de wederpartij OutletBelgium BVBA in gebreke heeft gesteld en OutletBelgium BVBA OutletBelgium BVBA een termijn van minimaal 14 dagen heeft gegeven om de reden van de (gedeeltelijke) ontbinding weg te nemen.

1.5. Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten, en alle andere gegevens die wij in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij verstrekken, blijven ons eigendom en zijn uitdrukkelijk onderhevig aan auteursrechten, model- en octrooirechten, ook indien daar kosten aan verbonden zijn. voor in rekening gebracht. Zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan ​​deze bescheiden te kopiëren, te vermenigvuldigen of ter inzage te geven of aan derden ter beschikking te stellen.

1.6. Informatie en adviezen van ons zijn van algemene aard en niet bindend. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van ons advies.

1.7. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

1.8. Bestellingen en wijzigingen daarin zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd of indien de levering is begonnen.

1.9. De bevestiging van de bestelling door OutletBelgium BVBA wordt als correct beschouwd, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

1.10. Wij zijn niet gebonden aan enige overeenkomst of toezegging die is gedaan door onze agenten of andere werknemers, tenzij een dergelijke overeenkomst of toezegging schriftelijk door ons is bevestigd.

1.11. Beëindiging en beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij is alleen mogelijk als wij daarmee instemmen. In dat geval is de wederpartij verplicht de door ons gemaakte kosten ter voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering te dragen, alsmede de voor ons nadelige financiële gevolgen van het niet uitvoeren van de overeenkomst te vergoeden. Deze vergoedingen bedragen samen minimaal 10% van de overeengekomen orderwaarde.

1.12. De wederpartij staat er voor in dat alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de te verwerken gegevens, ook die welke bij of krachtens de dan geldende wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld, stipt zijn en zullen worden nageleefd en dat alle registraties en andere formaliteiten vereist van en de noodzakelijke toestemming van zijn personeel werd gegeven. De wederpartij zal OutletBelgium BVBA onverwijld schriftelijk alle gevraagde informatie verstrekken.

1.13. De wederpartij vrijwaart OutletBelgium BVBA voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een door de wederpartij bijgehouden persoonsregistratie of waarvoor de wederpartij anderszins verantwoordelijk is krachtens Europees en/of Belgisch recht of voor de vorderingen Derden, al dan niet gebaseerd op schadevergoeding, boetes, schikkingen, voorstellen tot strafrechtelijke transacties of anderszins, zullen OutletBelgium BVBA hiervoor volledig vrijwaren.

2. DE OVEREENKOMST

2.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.2, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de desbetreffende voorwaarden.

2.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in het aanbod opgenomen aanbod, is OutletBelgium BVBA daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand in overeenstemming met dit afwijkende uitgangspunt, tenzij OutletBelgium BVBA anders aangeeft.

2.3. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OutletBelgium BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.4. OutletBelgium BVBA kan binnen de wettelijke kaders nagaan of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OutletBelgium BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. OutletBelgium BVBA is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of het stellen van zekerheden door de wederpartij te verlangen.

2.5. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

2.6. Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.7. Indien een wijziging en/of aanvulling is overeengekomen conform artikel 4.7, geldt deze wijziging of aanvulling alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

3. PRIJZEN

3.1. Onze prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en heffingen van (semi-)overheidsinstellingen. Ze gelden voor leveringen af ​​fabriek, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen en eventuele andere heffingen of belastingen die met betrekking tot de Producten en het transport daarvan worden geheven of geheven, voor rekening van de wederpartij.

3.3. Elk aanbod is gebaseerd op informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

4. KOSTENVERHOGINGSFACTOREN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan OutletBelgium BVBA elke wijziging aanvaarden in factoren die van invloed zijn op de prijs en kosten van OutletBelgium BVBA zoals bedoeld in artikel 3, met inbegrip van aankoopprijzen, wisselkoersen, in- en uitvoerrechten en andere heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en andere heffingen of belastingen, die aan de wederpartij worden doorberekend, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling dit uitsluit. De leveringsdatum is bepalend voor de in artikel 3 genoemde prijsstelling. OutletBelgium BVBA kan in ieder geval bovenstaande prijswijzigingen doorberekenen als er tussen de overeenkomst en de prijsverhoging tenminste 3 maanden zijn verstreken, zonder dat de overeenkomst wordt ontbonden.

4.2. Indien een wederpartij uit EU-landen een product van OutletBelgium BVBA koopt met zijn zakelijke rekening, wordt er btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen op grond van artikel 138 EU btw-richtlijn 2006/112/EG.

5. LEVERING EN RISICO

5.1. De levering van de producten zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen inzake de leveringskosten en de overdracht van risico, in overeenstemming met de gebruikelijke voorwaarden in de internationale handel of de opeenvolgende versies die van kracht zijn op het moment van de bestelling.

5.2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden de leveringen vanaf de vestigingsplaats van OutletBelgium BVBA en vindt de levering en risico-overgang van de producten steeds plaats op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed staan ​​voor verzending aan de wederpartij.

5.3. De door OutletBelgium BVBA opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor de leverancier geldende omstandigheden en, indien afhankelijk van de prestaties van derden, op de gegevens die deze derden aan OutletBelgium BVBA verstrekken. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4. Bij vertraging in de levering dient de wederpartij, indien er sprake is van vertraging onzerzijds, de vertraging vooraf schriftelijk aan ons te melden.

5.5. Bij niet tijdige levering heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding of de mogelijkheid tot ontbinding of ontbinding van de overeenkomst, noch kan de ontvangst en betaling worden opgeschort, tenzij wij met opzet of grove schuld onzerzijds hebben gehandeld, tenzij de levertijd is zodanig dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende onderdeel van de overeenkomst nakomt. De wederpartij is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of te ontbinden voor dat gedeelte waarvoor dit strikt noodzakelijk is, mits hij OutletBelgium BVBA hiervan schriftelijk op de hoogte stelt en onverminderd het recht van OutletBelgium BVBA om de desbetreffende producten binnen 14 dagen na ontvangst van de melding. nog aan de andere partij te leveren.

5.6. Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen in de bestelling op één adres afgeleverd.

6. OVERMACHT

6.1. OutletBelgium BVBA is niet gehouden tot nakoming van een verbintenis jegens de wederpartij indien dit wordt verhinderd door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die haar niet kan worden toegerekend door de wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde opinie. In geval van overmacht worden leveringsverplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op (schade)vergoeding, ook niet indien OutletBelgium BVBA door overmacht geen enkel voordeel zou hebben.

6.2. Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren gedeelte separaat te factureren en is de wederpartij verplicht deze factuur als zodanig te voldoen. betalen alsof het onder een afzonderlijk contract valt.

6.3. Factoren van overmacht tussen partijen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, brand, diefstal, oorlogshandelingen, oproer, stakingen, bezettingen, bedrijfsstoringen, oorlog, noodweer, vertraging of opschorting van de levering van materialen of voorraden en/ of diensten of andere problemen tijdens de productie door OutletBelgium BVBA of haar leveranciers, tussenkomsten van de overheid of regelgevende instanties, wettelijke vereisten die het gebruik van de geleverde goederen belemmeren en, in het algemeen, het voorzien en niet voorzien van een reden buiten onze controle die de uitvoering van het contract voor ons steeds moeilijker.

6.4. OutletBelgium BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OutletBelgium BVBA haar verbintenis had moeten nakomen.

7. BETALINGEN

7.1. Elke betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde rente en door ons gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.2. Betalingen dienen te geschieden op een door ons opgegeven bankrekening uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum zonder enige korting, opschorting of verrekening. Correcties die de wederpartij nodig heeft wegens prijs- en hoeveelheidsverschillen zullen door OutletBelgium BVBA worden beoordeeld en zo nodig gecrediteerd. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij om het oorspronkelijk aan OutletBelgium BVBA gefactureerde bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen. Bezwaren tegen het factuurbedrag laten de betalingsverplichting niet vervallen.

7.3. Wij hebben echter het recht, naar onze keuze, slechts op voorwaarde van vooruitbetaling of tegen zekerheid en/of andere voorwaarden van de wederpartij, waaronder normale documentaire kredietvoorwaarden zoals onherroepelijke brieven of krediet, contant tegen documenten van contant tegen levering, niet die OutletBelgium BVBA niet levert. Bij deze vooruitbetaling gaat de levertijd in op het moment dat OutletBelgium BVBA de betaling heeft ontvangen.

7.4. OutletBelgium BVBA mag de andere partij op de laatste dag van elke maand collectief factureren voor alle aankopen die in die maand zijn gedaan. OutletBelgium BVBA is gerechtigd een maximumbedrag vast te stellen voor het totaalbedrag van de maandelijkse achterstallige betaling.

8. RENTE EN KOSTEN

8.1. De in artikel 7 genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling na de overeengekomen betalingstermijn in verzuim.

8.2. De wederpartij is vanaf het moment van verzuim tot de dag van algehele voldoening een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. In dat geval is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

8.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij maken, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand en kosten die niet bij vonnis worden afgewikkeld, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van het vermogen, minimaal € 500,- excl. BTW. Naar onze keuze kunnen ook de werkelijke kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De gerechtskosten zijn gebaseerd op de werkelijk door ons gemaakte kosten.

9. GEDEELTELIJKE LEVERINGEN

9.1. Wanneer een deel van een bestelling klaar is, kunnen wij, naar onze keuze, dat deel leveren of wachten tot alles wat besteld is klaar is. Bij levering van bestellingen in gedeelten conform bovenstaande bepalingen, alsmede bij levering van opeenvolgende onderdelen van een bestelling op basis van een overeenkomst, geldt elke levering/levering als een afzonderlijke overeenkomst, die niet kan worden aanvaard na acceptatie van de geleverde zaken door de wederpartij. kwam terug.

10. OPSLAG

10.1. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de goederen niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst kan nemen en deze gereed zijn voor verzending, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. OutletBelgium BVBA is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de wederpartij gedurende maximaal zes maanden op te slaan of aan derden te verkopen, mits onze opslagfaciliteiten dit toelaten.

10.2. Indien van toepassing is de wederpartij verplicht de kosten van bewaring en opslag te vergoeden volgens de normen die redelijkerwijs kunnen worden gehanteerd voor de periode vanaf de in de overeenkomst genoemde levertijd tot de datum van definitieve oplevering. De wederpartij blijft de koopsom plus rente en kosten (als vergoeding) minus de eventuele netto-opbrengst van de verkoop aan die derde verschuldigd.

11. VEILIGHEID, VERPLICHTINGEN EN RESPECT VOOR EIGENDOM

11.1. Indien daartoe naar ons oordeel aanleiding bestaat, zijn wij steeds gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze passende aanvullende zekerheid stelt voor de betaling van de door hem gekochte zaken. Bij gebreke van dergelijke zekerheid hebben wij het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met een eenvoudige schriftelijke ingebrekestelling en desgewenst schadevergoeding te vragen.

11.2. Goederen die wij voor de wederpartij in ons bezit hebben, worden geacht te zijn verpand voor alle bedragen die door de wederpartij of om welke reden dan ook aan ons zijn verschuldigd.

11.3. Alle door ons geleverde zaken die zich bij of onder de wederpartij of onder hun eigenaar bevinden, blijven ons eigendom totdat de wederpartij onze aanspraken ter zake van de tegenprestatie verklaart – waaronder niet alleen de koopprijs maar ook de vorderingen die wij als gevolg daarvan hebben om bovenstaande afspraken na te komen, waaronder onze vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten – voor de (af)levering van de door ons geleverde zaken aan de wederpartij in het kader van de overeenkomst of voor betaling van de te verrichten of te verrichten werkzaamheden .

11.4. De wederpartij dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van OutletBelgium BVBA te beschermen indien en wanneer de wederpartij in strijd is met één of meer van zijn verplichtingen of handelingen in strijd met het hier bepaalde. gerechtigd de in dit artikel bedoelde geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst als ons eigendom terug te vorderen. De wederpartij geeft OutletBelgium BVBA en door OutletBelgium BVBA aangewezen derden bij voorbaat onvoorwaardelijke en herroepelijke toestemming om alle plaatsen waar de eigendommen van OutletBelgium BVBA zich bevinden te betreden en deze zaken terug te nemen, en de wederpartij zal hieraan zijn medewerking verlenen. Alle kosten van herstel van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken komen voor rekening van de wederpartij.

11.5. Zolang de wederpartij voornoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door ons geleverde goederen door te verkopen en mag hij nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, noch [eigendomsloos] of anderszins op enige andere wijze worden bezwaard. Dit verbod op vervreemding, verpanding en bezwaring heeft uitdrukkelijk een eigendomswerking. Het is dus op grond van het goederenrecht niet mogelijk goederen over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren.

11.6. De Wederpartij verplicht zich om aan derden die een dergelijk recht daarop willen vestigen, uit te leggen dat hij daartoe niet bevoegd is.

11.7. Indien de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van bovenstaande vorderingen heeft voldaan, zullen wij de eigendom van de geleverde goederen onder pandrecht van ons overdragen tot meerdere zekerheid voor enige andere vordering die wij op de wederpartij hebben. Op ons eerste verzoek zal de wederpartij medewerking verlenen aan eventueel daartoe noodzakelijke maatregelen.

11.8. In geval van aanvraag van faillissement, aanvraag van (voorlopige) surseance van betaling of indien conservatoire maatregelen worden genomen of derden rechten willen vestigen of doen gelden met betrekking tot goederen van wederpartij, is wederpartij verplicht ons onmiddellijk op de hoogte brengen en onmiddellijk de beslagen gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of ontvanger op de hoogte brengen van de eigendomsrechten van OutletBelgium BVBA.

11.9. Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning weigert mee te werken aan het terughalen van de geleverde zaken, is de wederpartij ter zake in verzuim en verliest zij een boete van € 500,- per dag, direct opeisbaar indien zij in gebreke blijft/blijft.

11.10. De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die vóór de eigendomsoverdracht volgens lid 3 aan de zaken is ontstaan. Ontbinding en verhaal laten ons recht op vergoeding van schade en verlies onverlet. In dat geval is iedere vordering van ons op de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar.

12. GARANTIE EN RECLAME

12.1. Wij garanderen de goede kwaliteit van de door ons geleverde goederen en garanderen 1 jaar na levering dat onze goederen kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd, dat de gebruikte onderdelen voldoen aan de daarvoor opgestelde normen en in overeenstemming met de gestelde normen in de in de overeenkomst gespecificeerde specificaties. Indien de wederpartij onaanvaardbare afwijkingen, beschadigingen, defecten en/of andere gebreken aantoont, zullen wij, naar onze keuze, de defect bevonden Producten kosteloos repareren en/of vervangen of crediteren ter waarde van de Producten. Levering van de goederen aan ons als defect, met inachtneming van de volgende voorwaarden.

12.2. De garantie dekt geen gebreken aan de producten veroorzaakt door normale slijtage, onjuist of onzorgvuldig gebruik en/of schade als gevolg van omstandigheden buiten de macht van OutletBelgium BVBA, waaronder begrepen weersomstandigheden, bewerkingen door de wederpartij of de eindgebruikers, zon- en lichteffecten en/of schade ontstaan ​​tijdens opslag of transport door de wederpartij.

12.3. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken binnen drie (3) dagen na oplevering van de zaken op gebreken te controleren en te controleren of kwaliteit en kwantiteit overeenkomen met hetgeen is overeengekomen en bij eventuele schriftelijke reclame afwijkingen worden geconstateerd.

12.4. Klachten met betrekking tot direct waarneembare afwijkingen in de geleverde hoeveelheden en/of direct waarneembare gebreken, niet-levering volgens het monster, gebreken en beschadigingen aan een door de wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, anders vervalt een klachtrecht ter zake. Klachten over facturen dienen op straffe van verval van rechten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk door ons te zijn ontvangen.

12.5. Gedurende deze tijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, dienen aan ons ter beschikking te worden gesteld.

12.6. Indien een klacht na het verstrijken van voornoemde termijn geheel of gedeeltelijk door ons wordt opgelost, geschiedt dit geheel vrijblijvend, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

12.7. Wij beoordelen de gemelde klachten. Als ze redelijk worden bevonden, zullen we, voor zover mogelijk, de defecte producten repareren of repareren. In geval van reparatie of vervanging van goederen geschiedt dit op onze locatie of, indien wij daarom verzoeken, op de plaats waar de goederen zich feitelijk bevinden.

12.8. Als dit niet mogelijk is, zullen we over het algemeen nieuwe producten leveren nadat de defecte producten zijn geretourneerd.

12.9. Indien herstel, nalevering of nalevering niet mogelijk is of deze nalevering of nalevering niet overeenstemt met de oorspronkelijke specificaties, crediteren wij de tegenwaarde van de geleverde goederen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht meer te betalen dan de waarde van de goederen die wij als gebrekkig kwalificeren.

12.10. Indien de klachten ongegrond blijken te zijn, draagt ​​de wederpartij uit hoofde van de verplichting tot terugname van de geclaimde zaken de kosten van het onderzoek.

12.11. Klachten geven de wederpartij niet het recht betaling op te schorten en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Klachten met betrekking tot een deel van de bestelling geven de wederpartij niet het recht om de gehele bestelling te weigeren of te weigeren.

12.12. Door het nakomen van één van bovenstaande diensten is OutletBelgium BVBA volledig ontheven van haar garantieverplichtingen en is OutletBelgium BVBA niet gehouden tot het betalen van enige verdere (schade)vergoeding.

13. RETOUREN

13.1. Tenzij anders overeengekomen, kunnen retouren enkel gebeuren in overeenstemming met de retourprocedure die OutletBelgium BVBA hanteert.

13.2. Een terugzending door de wederpartij is enkel mogelijk na een voorafgaand elektronisch verzoek tot terugzending aan info@snickersworkwear.online met vermelding van: artikelnummer, kleur, maat en aantal te retourneren artikelen, alsook het OutletBelgium BVBA bestelnummer of de aankoop nummer van de wederpartij en na ontvangst van het door OutletBelgium BVBA op de retouraanvraag toegekende retournummer.

13.3. Eens het RMA-nummer ontvangen is, kunnen de aangetekende artikelen enkel teruggestuurd worden naar OutletBelgium BVBA in hun originele, ongebruikte en onbeschadigde staat en verpakking, onder vermelding van het toegekende RMA-nummer en volgens de redelijke en duidelijke retourinstructies van OutletBelgium BVBA. Tenzij anders overeengekomen, zijn retourzendingen voor rekening en risico van de wederpartij.

13.4. Voor artikelen die binnen een maand na aankoop worden geretourneerd, wordt 100% van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) terugbetaald. Daarna geldt een restitutie van 75% voor retourzendingen binnen 2 maanden en 50% restitutie voor retouren binnen 3 maanden. Artikelen die na 3 maanden worden geretourneerd, worden niet terugbetaald.

13.5. Alleen ongebruikte en onbeschadigde artikelen in de originele verpakking worden geaccepteerd. Als artikelen opnieuw moeten worden verpakt, rekenen we €1 per artikel. Pasvorm of maatseries worden alleen geaccepteerd in overleg.

13.6. Omdat de verwerking van artikelen die niet volgens de retourprocedure zijn aangemeld langer duurt, zijn wij genoodzaakt om behandelingskosten in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor om geretourneerde producten die ouder zijn dan 3 maanden na overleg te vernietigen.

13.7. Retourneren volgens het bepaalde in 13.1 t/m 13.6 is mogelijk voor standaard voorraadproducten. Specials kunnen vanwege het unieke ontwerp in opdracht van de wederpartij niet worden geretourneerd.

14. FACTURERING

14.1. Wij zijn gerechtigd de door de wederpartij verschuldigde bedragen en de niet betaalde rente te verrekenen met eventueel door ons aan de wederpartij toegezegde verkoopbonussen en advertentievergoedingen.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan ​​aan de zijde van de wederpartij of derde partij in verband met door ons geleverde goederen of diensten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van onze officieren.

15.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, alsmede alle redelijke kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat OutletBelgium BVBA de overeenkomst niet behoorlijk nakomt. voor zover toerekenbaar aan OutletBelgium BVBA en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

15.3. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor:
Gevolgschade en/of indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie en gederfde winst, geleden verlies, besparingen en andere gevolgschade.
B schade veroorzaakt door hulppersonen;
C Schade aan goederen van derden.

15.4. Indien wij, in afwijking van het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden zijn tot schadevergoeding, dan komt voor elke gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) slechts het bedrag van het nettobedrag recht op schadevergoeding. Factuurwaarde van de betreffende levering of, indien dit bedrag hoger is, het bedrag van de door de verzekeraar in het desbetreffende geval te verstrekken uitkering.

15.5. Indien de verhouding van de door de wederpartij te verlenen dienst tot de omvang van de aan de wederpartij toegebrachte schade daartoe aanleiding geeft, wordt de door ons te vergoeden schade verminderd.

15.6. Met uitzondering van grove schuld of opzet van OutletBelgium BVBA of haar functionarissen, zal de wederpartij ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden om welke reden dan ook met betrekking tot schade, kosten of interesten met betrekking tot goederen en/of diensten vrij geleverd als gevolg van het gebruik van de geleverde zaken of van of voortvloeiend uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst.

15.7. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die op onze producten zijn of zullen worden toegepast, al dan niet ingrijpen (beeld, geluid of data). OutletBelgium BVBA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​door OutletBelgium BVBA als gevolg van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.8. Alle vorderingen jegens OutletBelgium BVBA verjaren 1 jaar na levering.

16. OPSCHORTING EN BESLISSING

16.1. Indien de wederpartij een verplichting uit een overeenkomst niet, binnen de gestelde termijn of anderszins niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, wordt aan de wederpartij schadevergoeding of beslag, (voorlopige) surseance van betaling verleend. of faillissement, sluiting of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij heeft aangevraagd, is de wederpartij in verzuim en is OutletBelgium BVBA gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

16.2. de uitvoering van deze Overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en of

16.3. de andere partij deze Overeenkomst en alle daarmee direct verband houdende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen;

16.4. Een en ander onverminderd de overige rechten van OutletBelgium BVBA onder enige overeenkomst met de wederpartij en zonder dat OutletBelgium BVBA gehouden is tot enige schadevergoeding.

16.5. Indien zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 16.1 zijn alle vorderingen van OutletBelgium BVBA op de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar en is OutletBelgium BVBA gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval hebben OutletBelgium BVBA en haar agenten het recht om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden om de producten in bezit te nemen. De wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen opdat OutletBelgium BVBA haar rechten kan uitoefenen.

17. VERSCHILLENDE ONDERWERPEN

17.1. Bij onduidelijkheden is de tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden in een vertaalde versie bepalend.

17.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zullen wij in overleg treden met de andere partij om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, in voorkomend geval wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

17.3. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking één maand na bekendmaking door schriftelijke mededeling aan de wederpartij, inclusief aanlevering van de gewijzigde voorwaarden. Indien de Wederpartij de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht deze wijzigingen per aangetekende post af te wijzen totdat de wijzigingen van kracht worden. Doet de wederpartij dit niet, dan wordt de wederpartij geacht de wijzigingen na de ingangsdatum te hebben geaccepteerd.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

18.1. Op de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

18.2. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen ons en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank van Turnhout.